top of page

פרוטוקול אספת דיירים ובחירת נציגות
להריסה ובניה תמ"א 38/2

כשירות לציבור - אנו מאפשרים שליחה של פרוטוקול אספת דיירים ובחירת נציגות לתמא 38 / הריסה ובניה
חופשי וללא עלות - דיירים שמעוניינים יכולים לשלוח לנו מייל ואנו נעביר את הפרוטוקול בוורד לשימושכם

 

 

*מסמך זה הינו לצורכי המחשה בלבד *בכל מקרה יש לקבל יעוץ משפטי רלוונטי ספציפי

חברת אלמגורים -או מי מטעמה אינה אחראית בשום צורה לשימוש במסמך זה

 

להורדת המסמך יש לפנות למייל בתחתית העמוד

 

פרוטוקול אסיפת דיירים ובחירת נציגות

 

בכתובת הבניין:________________ (להלן: "הבניין")

 

שהתקיימה ביום ____________

בה השתתפו ________ דיירים, נעדרו ________ דיירים.

 

 

על סדר היום:

 1. הסכמת דיירים לביצוע פרויקט הריסה ובניה מסוג תמ"א 38/2 או אחר בבניין.

 2. מינוי נציגות אשר תנהל מו"מ מול יזם/ קבלן מבצע.

 3. הסמכת הנציגות לביצוע פעולות בשם הדיירים כאמור להלן.

 

 

תוצאות ההצבעה: בעד:_____________, נגד___________, נמנעים_______________

 

החלטת האסיפה:

 1. הדיירים נותנים הסכמתם העקרונית לביצוע פרויקט תמ"א 38/2 בבנין (הריסה ובניה) ויחתמו על כתב הסכמה ליזם לביצוע בדיקות מקדמיות ולבחינת היתכנות פרויקט בבניין ו/או על כל מסמך אחר נדרש לצורך העניין.

 

2. הדירים מינו את הנציגים המופיעים מטה, לשמש כוועד מייצג לטובת סיוע בקידום תהליך ההתחדשות העירונית בבניין זה ויפעלו בשמנו לצורך ביצוע בירורים, העברת מידע והנגשת תהליך ההתחדשות לטובת ועבור הדיירים.

 

נציגות הדיירים

 

                        שם                               ת.ז.                              חתימה

 

1. ______________          _________________          __________________

 

2. ______________         _________________          ___________________

 

3. ______________         _________________          ___________________

 

 

הדיירים מסמיכים את הנציגות לבצע את הפעולות הבאות בשמם:

 

 • אנו מסמיכים בזאת את הנציגות לפנות ולטפל בשמינו בכל הקשור לקידום הפרויקט עם חברת _________________________ ח.פ. ____________________.

 

 • להתקשר עם מפקח ועו"ד אשר ייצגו את בעלי הזכויות בפרויקט התמ"א.

 • נציגות הדיירים, תייצג את כלל הדיירים בכל הנושאים הנוגעים לפרויקט זה ולביצוע של הפרויקט.

 • בחירתם של חברי הנציגות תהיה לכל תקופת תוקפו של הפרויקט, החל ממועד הבחירה ועד למועד מסירת הפרויקט ע"י היזם.

 

 • ככל והדיירים יהיו מעוניינים לשנות את חברי הנציגות לפני תום תקופת הפרויקט, הם יהיו רשאים לעשות כן מעת לעת בהחלטה שנתקבלה ע"י אסיפה כללית. כל זאת בלבד ותישלח הודעה על כך בכתב לעורך הדין של הדיירים ולעוה""ד של היזם, ככל ומונו כאלה וזאת מייד לאחר מינוי חברי הנציגות החדשים.

 

 • במסגרת זאת תהיה הנציגות מוסמכת בידי כל בעלי הדירות והזכויות בבניין לקבל החלטות בבניין בכל הקשור לפרויקט, והכל לטובת קידום הפרויקט בראייה כוללת תוך שמירת האינטרסים של כלל בעלי הזכויות.

 

 • אם יבצר בידי אחד מחברי הנציגות לכהן בתפקידו - יערכו בעלי הזכויות בחירות למינוי חבר חלופי במקומו, ואולם גם בהיעדרו של נציג מבין הנציגות, יהיו רשאים יתר חברי הנציגות לקבל החלטות ובלבד ותהא זו החלטה פה אחד של כלל הנציגים הכשירים.

 

 • החלטות הנציגות יתקבלו ברוב קולות.

 

 • כל אחד מחברי הנציגות מצהיר בזאת, כי הוא ו/או מי מטעמו לא מצויים בניגוד עניינים בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב להימנע מלגרום לכך או להימצא במצב בו הוא או פעולותיו יעמדו בסתירה להתחייבויותיו כנציג בעלי הזכויות; בכל מקרה מתחייב כל אחד מיחידי הנציגות להודיע לחברי הנציגות האחרים ובכלל זה לב"כ בעלי הזכויות (ככל ומונה) מייד עם היוודע לו אודות ניגוד עניינים כאמור.

 

 • החלטות הנציגות, הוועד ופעולותיו, שיתקבלו בתום לב, בנושאים להם הוסמכו באסיפות הכלליות ו/או על פי הסכם שייחתם מכוחן יחייבו את כל אחד מהבעלים ללא תנאי וסייג.

 

           

ולראייה באנו על החתום: (חתימת בעלי הדירות שהשתתפו באסיפה)

 

 

דירה מספר (כניסה אם יש)

שם+ שם משפחה

מספר ת.ז.

תאריך

חתימה

פנה אלינו לקבלת פרוטוקול אספת דיירים

Thanks for submitting!We’ll get back to you shortly.

מסמך זה הינו באדיבות משרד עו"ד

ec-logo.png
bottom of page