top of page

בדיקות הנדסיות בתמ"א 38

הדרך לקבלת היתר בניה במסגרת תמ"א 38 חיזוק מבנים הינה מבחינת הייזמים דרך חתחתים אשר רוויה בבעיות רבות וידע מקצועי רב הנרכש על ידי החברות השונות ומהנדסים המומחים בנושאים מסוג זה. במסגרת מאמר זה נעמוד על קצה המזלג בבדיקות הקונטרוקטביות הנדרשות לקבלת היתר לביצוע פרויקט מסוג תמ"א 38, כדי לשפוך מעט אור על נושא זה, ולהסביר את ההליכים על מנת לקבל היתר בניה.ראשית במסגרת הבקשה להיתר בנייה יש להחתים מהנדס בניה על הצהרה כי הבניין אינו עומד בדרישות התקן, בדיקה זאת נעשית על ידי בדיקת הכוחות שיופעלו על הבניין במסגרת רעידת אדמה והשוואת התוצאות לתקן המחייב, במידה שהבניין אינו עומד בתקן, מהנדס יכול להצהיר כי הבניין עומד בדרישות המחייבות על מנת לחזקו במסגרת פרויקט מסוג תמ"א 38. לאחר הצהרה לעיל, יש לצרף לבקשה להיתר בניה חוברת חישובים סטטים אשר במסגרתה נדרשים שלושה מהנדסים שונים לבחון את הבניין, כל מהנדס בתחום האחריות שלו ולתת דו"חות מסכמים בקשר לבניין.ראשון לתת דו"ח הוא יועץ קרקע\ביסוס, יועץ זה יבחן את הקרקע עליה בנוי הבניין והיסודות. הבדיקה נעשית באמצעות מספר תהליכים, התהליך הראשון הינו קידוחים לעומקים שונים של הקרקע על מנת לבחון את טיב הקרקע, סוגה, צפיפותה וכן הרכבה. התהליך השני הינו בדיקת יסודות המבנה, עומקם, עוביים ואת התאמתם למבנה עצמו. להלן, תמונות של תהליך חשיפת היסודות:

הבודק השני הינו מהנדס שיבצע בדיקות אל-הרס, הבדיקות האליו נעשות על ידי ראדאר חודר קרקע, הדמיות תרמיות וחשיפה פיזית של העמודים וברזלים.

להלן דוגמא של חשיפת ברזלים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הראדאר חודר קרקע הינו מכשיר לגילוי עצמים חבויים בעומקים שונים ע"י פליטת גלים אלקטרומגנטים מאנטנה הממוקמת בגוף אל תוך התווך הנבדק ומתבסס על תכונות החומרים השונים לבלוע, להחזיר או לשבור גלים אלו בחזרה אל המקלט. שינויים אלו מתורגמים באופן ויזואלי על צג המכשיר ומאפשרים את פענוחם לעומק ומיקום יחסי של עצמים אלו. היינו, בדיקות אל-הרס הם בדיקות שקובעות את כמות הבטון והזיון של הבניין, הבדיקות ידמו את שלד הבניין הקיים, ויקבעו את הרכבו ושלדו הקיים.להלן דוגמא לבדיקה תרמית של בניין:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הדו"ח השלישי הוא דו"ח מסכם של המהנדס המתכנן את שלד הבניין, מהנדס זה, בהתבסס על שני הדו"חות שנמסרו על ידי יועץ הקרקע ועל ידי מבצע בדיקות אל הרס, יערוך בדיקה לעמידות המבנה החדש המתוכנן בכל הקשור לרעידות אדמה, החישוב יכלול הן את המבנה הקיים והן את תוספות הבניה המתוכננות ויראה את צורת החיזוק הבניין החדש ותכנונו.

מעוניינים בתמ"א 38? צרו איתנו קשר עוד היום!

אלמגורים תמ"א 38
אלמגורים תמ"א 38
אלמגורים תמ"א 38
אלמגורים תמ"א 38
bottom of page